กินเป็น แก้ปัญหาในผู้ป่วยที่รับยาเคมีบำบัด
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การดูแลรักษาสุขภาพดวงตา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
กินเป็น แก้ปัญหาในผู้ป่วยที่รับยาเคมีบำบัด โดย ภญ.ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย