สาเหตุการเสียชีวิตของมนุษย์
28 พฤศจิกายน 2559
45 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สาเหตุการเสียชีวิตของมนุษย์ โดย รศ.สมนึก กุลสถิตพร ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย