เมื่อเป็นเกาท์ เราจะดูแลตัวเองอย่างไร
22 พฤศจิกายน 2559
44 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
รู้และเข้าใจโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดย พญ.วรวรรณ ศิริชนะ สาขาวิชาโรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เมื่อเป็นเกาท์ เราจะดูแลตัวเองอย่างไร โดย นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล