การใช้สมุนไพรในมุมมองของแพทย์แผนไทย
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อัมพาตป้องกันได้

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การใช้สมุนไพรในมุมมองของแพทย์แผนไทย โดย ภญ.ดร.สุจินดา กีรติชีวนันท์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย