การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
รู้ทันโรคหืด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ โดย ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย