การแพทย์ทางเลือกกับการรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
25 ตุลาคม 2559
73 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคนิ่ว

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การแพทย์ทางเลือกกับการรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย ผศ.ดร.ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ผสมผสาน และรองคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของน้ำตา