พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับการทรงงานด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
17 ตุลาคม 2559
46 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับงานด้านสาธารณสุข

สนทนาภาษาสุขภาพ :
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับการทรงงานด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย โดย อ.ดร.ศิริพร แสงสุธรรม ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย