มะลิกับการนำมาใช้เป็นยา
12 สิงหาคม 2559
40 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงวัย โดย ผศ.ทพ.ดร.เทวฤทธิ์ สมโคตร ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
มะลิกับการนำมาใช้เป็นยา โดย ภญ.ปรัชญาพร อินทองแก้ว ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยชรา