อาหารที่มีผลต่ออารมณ์
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 "นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" โดย คุณวิจิตรา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อาหารที่มีผลต่ออารมณ์ โดย อ.ดร.วรัญญา เตชะสุขถาวร ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
สารสกัดจากเมล็ดองุ่น