การป้องกันโรคติดต่อ
11 กรกฎาคม 2559
38 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
รณรงค์สร้างความรู้เพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การป้องกันโรคติดต่อ โดย ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบ