ท่าทางที่เหมาะสมสำหรับสตรีก่อนและหลังคลอด
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาการทำแท้งจากหญิงที่ไม่พร้อมตั้งครรภ์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ท่าทางที่เหมาะสมสำหรับสตรีก่อนและหลังคลอด โดย อ.ภูษิตา บริสุทธิกุล ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
สาเหตุของการเกิดมะเร็ง โดย พญ.เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

คำนี้ต้องขยาย :
น้ำตาลในเลือดสูง