การออกกำลังกายก่อนคลอด
23 พฤษภาคม 2559
37 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ความสำคัญของหลอดเลือดแดงใหญ่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การออกกำลังกายก่อนคลอด โดย อ.ภูษิตา บริสุทธิกุล ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ