สินค้าไม่ปลอดภัยจากชายแดนกับประชาคมอาเซียน
25 เมษายน 2557
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคพิษสุนัขบ้า

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สินค้าไม่ปลอดภัยจากชายแดนกับประชาคมอาเซียน โดย รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
การตรวจสุขภาพประจำปีจำเป็นต้องตรวจอะไรบ้าง โดย อ.ดร.กมลลักษณ์ ลีเจริญเกียรติ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
โรคประจำถิ่น