พฤติกรรมการบริโภคเค็ม
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เตือนระวังผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
พฤติกรรมการบริโภคเค็ม โดย ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

สุขภาพดีสร้างได้ :
การตรวจสุขภาพประจำปีควรเริ่มตั้งแต่อายุเท่าใด โดย อ.ดร.กมลลักษณ์ ลีเจริญเกียรติ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
ท้องมาน