โรคอ้วนกับสมรรถภาพปอด
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การบริจาคร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อใช้ในการศึกษา โดย รศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคอ้วนกับสมรรถภาพปอด โดย คุณรัตนาภรณ์ ซ้อนเปียยุง นักกายภาพบำบัดและนิสิตปริญญาเอก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ขมิ้นชัน