โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
มาตรการป้องกันโรคจากยุง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค โดย รศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
รู้จักทิงเจอร์หรือสารสกัดแอลกอฮอล์