รังสีกับชีวิต
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การออกกำลังกายลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รังสีกับชีวิต โดย อ.ดร.ลัคนา อภิปัญญาโสภณ ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ และ อ.ดร.กิติวัฒน์ คำวัน ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ของฝากสุขภาพ :
อาการปวดเมื่อยในผู้สูงอายุ