เนื้อแดง...ร้ายแรงจริงหรือ
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหารังแค แก้ได้

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เนื้อแดง...ร้ายแรงจริงหรือ โดย รศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ทำไม 6 เดือนแรก ควรให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียว