ไข้เลือดออก
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
กินอยู่ รู้ทัน ป้องกันเบาหวาน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ไข้เลือดออก โดย รศ.ภญ.ดร.มะลิ วิโรจน์แสงทอง ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของธาตุเหล็ก