เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก โดย อ.ดร.สุนทรี กุลกีรติยุต ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น โดย ผศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง หน่วยต่อมไร้ท่อ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
วิธีสังเกตอาการเมื่อร่างกายขาดวิตามินซี