ปัญหาการขาดแคลนวิชาชีพรังสีเทคนิคในประเทศไทย
9 พฤศจิกายน 2558
36 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โครงการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ โดย ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาการขาดแคลนวิชาชีพรังสีเทคนิคในประเทศไทย โดย ผศ.ปิยะนาท เพชรจันทร์ สาขาวิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
เทคนิคการหายใจอย่างถูกต้อง