การตรวจโรคโดยการตรวจยีน
31 มีนาคม 2557
25 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคนสูงวัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การตรวจโรคโดยการตรวจยีน โดย อ.ดร.กมลลักษณ์ ลีเจริญเกียรติ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
เด็กแพ้นมแม่ มีวิธีดูแลเด็กอย่างไร โดย รศ.พญ.จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง