การปฐมพยาบาลด้วยเทคนิคความร้อนและเย็น
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การรณรงค์ตรวจพัฒนาการเด็กในวัย 42 เดือน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การปฐมพยาบาลด้วยเทคนิคความร้อนและเย็น โดย อ.ภูษิตา บริสุทธิกุล ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณกระเจี๊ยบมอญ