การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดสมุนไพรในสิ่งมีชีวิต
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดสมุนไพรในสิ่งมีชีวิต โดย อ.ภก.ดร.พิสิฐ เขมาวุฆฒ์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
การจัดฟันทำให้รูปหน้าเปลี่ยนหรือไม่ โดย อ.ทญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
พาหะนำโรค