การใช้แพทย์ทางเลือกในผู้สูงอายุ
30 ธันวาคม 2557
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
รู้จัก "ไข้หวัดใหญ่"

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การใช้แพทย์ทางเลือกในผู้สูงอายุ โดย ผศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำนี้ต้องขยาย :
โรคกระดูกพรุน