อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต
15 ธันวาคม 2557
20 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
Medical Treasure: เปิดคลังปัญญา โรงพยาบาลจุฬาฯ 100 ปี โดย รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต โดย ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
โคม่า