การจัดการความเครียดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เฝ้าระวังโรคปอดบวม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การจัดการความเครียดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดย รศ.พัสมนฑ์ คุ้มทวีพร ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนี้ต้องขยาย :
โรคจอประสาทตาเสื่อม