การทำงานกับอาการปวดสะโพก
29 กันยายน 2557
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เหงื่อบอกโรค

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การทำงานกับอาการปวดสะโพก โดย ผศ.ดร.เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
สารมะเร็ง