รังสีเทคนิค
15 กันยายน 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคพิษสุนัขบ้า

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รังสีเทคนิค โดย ผศ.ดร.ปิยนาถ เพชรจันทร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
กล่องเสียง