โรคฉี่หนูและโรคมือเท้าปาก
8 กันยายน 2557
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เสวนา "ทิศทางปฏิรูประบบสุขภาพยุครัฐบาลประยุทธ์" โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคฉี่หนูและโรคมือเท้าปาก โดย อ.ดร.ศิริกัลยา บริมสัน คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
ภาวะทุพโภชนา