สังเกตตัวเอง น้ำมูกไหล ใช่หวัดหรือไม่
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่า

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สังเกตตัวเอง น้ำมูกไหล ใช่หวัดหรือไม่ โดย ภก.ศุภฤกษ์ โกวินธนาพัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
ฟลูออไรด์