แบคทีเรียดีรักษาโรค
8 views
0
0

แบคทีเรียดีรักษาโรค
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : อ.ดร.กรรณิกา ขันธศุภ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย