การเห็นคุณค่าในตัวเอง
7 views
0
0

การเห็นคุณค่าในตัวเอง
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ผศ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย