LDL ตัวเล็ก ยิ่งกว่าไขมันเลว
15 views
0
0

LDL ตัวเล็ก ยิ่งกว่าไขมันเลว
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : อ.ดร.ระวีนันท์ มิ่งภัคนีย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย