ผอม ขาว ใส สั่งได้จริงหรือ
7 views
0
0

ผอม ขาว ใส สั่งได้จริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย