บทบาทของผู้ปกครองในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นยุคไอที
9 กรกฎาคม 2557
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ไส้ติ่งอักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
บทบาทของผู้ปกครองในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นยุคไอที โดย อ.สุรชัย มณีเนตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สุขภาพดีสร้างได้ :
ระดับของการดื้อยา โดย อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
โรคอิไตอิไต