เอ็นรองฝ่าเท้าอักเสบ
30 มิถุนายน 2557
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
กิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เอ็นรองฝ่าเท้าอักเสบ โดย ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
ยาปฏิชีวนะคืออะไร โดย อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
โรคปอดอักเสบในเด็ก