ข้อเข่าที่เราต้องดูแล
29 มกราคม 2561
160 views
0
0

ข้อเข่าที่เราต้องดูแล
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : อารีรัตน์ โพธิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย