ข้อเข่าที่เราต้องดูแล
6 views
0
0

ข้อเข่าที่เราต้องดูแล
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : อารีรัตน์ โพธิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย