การใช้น้ำมันหอมระเหยในสุคนธบำบัด
27 มิถุนายน 2557
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การผ่าตัดเล็กในช่องปาก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การใช้น้ำมันหอมระเหยในสุคนธบำบัด โดย รศ.ภญ.พรทิพย์ นิมมานนิตย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคธาลัสซีเมีย โดย นพ.ธันยชัย สุระ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คำนี้ต้องขยาย :
โรค SLE