การพิชิตอาการข้อไหล่ติด
22 มกราคม 2561
110 views
0
0

การพิชิตอาการข้อไหล่ติด
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ปานวาด แก้ววัชรกุล. นักกายภาพบำบัด หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพงานกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย