การตั้งเป้าหมายและแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
9 มกราคม 2561
122 views
0
0

การตั้งเป้าหมายและแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : อ.สักกพัฒน์ งามเอก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย