อาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
7 views
0
0

อาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : อ.นลินี อิสเสงี่ยม ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย