CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
หนังสือ เวียดนาม แผ่นดินหลังสงคราม ในความงามและความหมาย

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียน ประเทศไทย กล่าวในการเปิดตัวหนังสือเรื่อง “เวียดนาม แผ่นดินหลังสงคราม ในความงามและความหมาย” ที่เขียนโดยนายประชาคม ลุนาชัย ว่า เวียดนามเป็นอีกประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ประเทศไทยควรต้องศึกษา...

โครงการเสริมสร้างคุณภาพเด็กไทย มีวินัยอย่างสร้างสรรค์ “Save the TEEN ปี 2”

นางสุวรรณา ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวในการแถลงข่าว โครงการเสริมสร้างคุณภาพเด็กไทย มีวินัยอย่างสร้างสรรค์ “Save the TEEN ปี 2” ภายใต้แนวคิด “DJ Teen คิดออกเส...

การป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ที่มีความเสี่ยง

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในงานสัมมนา “การป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ที่มีความเสี่ยง” ที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการฆ่าตัวตายว่า ทุกวันที่ 10 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ซึ่...

ทิศทางปฏิรูประบบสุขภาพ ยุครัฐบาลประยุทธ์

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. กล่าวในราชดำเนินเสวนาเรื่อง “ทิศทางปฏิรูประบบสุขภาพ ยุครัฐบาลประยุทธ์” ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยว่า ระบบสุขภาพของประเทศไทยที่ใช้กันมาเป็นระบบท...

กระทรวงอุตสาหกรรมลงนาม MOU ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับจังหวัดชิมาเนะ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้านอุตสาหกรรม และช่วยเตรียมความพร้อมเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาห...

โครงการประชาชนมั่นใจ สินค้าทั่วไทยมีมาตรฐานอุตสาหกรรม

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ประชาชนมั่นใจ สินค้าทั่วไทยมีมาตรฐานอุตสาหกรรม” ว่า โครงการนี้เป็นการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม โดยให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ห...

ทางออกประมงไทย เมื่อมนุษย์และทะเลถูกกระทำ

สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การอ็อกแฟม ประเทศไทย จัดเสวนาเรื่อง “ทางออกประมงไทย เมื่อมนุษย์และทะเลถูกกระทำ” โดยนายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย กล่าวว่า จากการสำรวจล่าสุดของกรมประมงพบว่า ความสมบูรณ์ของท...

เวทีวิจัยจุฬาฯ เพื่อพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “เวทีวิจัยจุฬาฯ เพื่อพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1” เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้รูปแบบของการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานต่างๆ ในสังคมได้ ซึ่ง ศ.นพ....

กระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าว สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวนำเสนอผลงาน “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ตามโครงการพัฒนากลไกการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระยะทดลอง โดยนางสาวจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สื่อในปัจจุบันมีอิทธิพลอย่า...

พลิกมุมมองเรื่องเพศ เพิ่มพลังชุมชน ปกป้องเด็กและเยาวชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง หรือ สคส. แถลงข่าว “พลิกมุมมองเรื่องเพศ เพิ่มพลังชุมชน ปกป้องเด็กและเยาวชน” เพื่อนำเสนอแนวคิดการปรับทัศนคติทางเพศของสังคมไทย โดยเฉพ...

ไทยจะคว้าโอกาสทางการค้าใน World Expo 2020 ที่ดูไบได้อย่างไร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาเรื่อง “ไทยจะคว้าโอกาสทางการค้าใน World Expo 2020 ที่ดูไบได้อย่างไร” โดยนายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ ประธานสภาธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กล่าวว่า งาน World Expo 2020 ที่จัด...

ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ AEC

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย จัดสัมมนา “ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ AEC” เพื่อเผยแพร่ความรู้และทิศทางการดำเนินธุรกิจยานยนต์ไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยนางทัศนา พิริยพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า อุตส...

เสวนาและแถลงผลสำรวจ บริการออนไลน์ไทย ปลอดภัยแค่ไหน

โครงการวิจัยความเห็นส่วนตัวออนไลน์ เครือขายพลเมืองเน็ต จัดเสวนาและแถลงผลสำรวจ “บริการออนไลน์ไทย ปลอดภัยแค่ไหน” โดยนางสาวฐิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ นักวิจัยโครงการความเป็นส่วนตัวออนไลน์ เปิดเผยผลวิจัยว่า จากการสำรวจโดยใช้เกณฑ์ความปลอดภัย 3...

วิกฤติความเสี่ยงพลังงานกับอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดสัมมนา “วิกฤติความเสี่ยงพลังงานกับอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” เพื่อร่วมนำเสนอมุมมองด้านพลังงานที่จะนำไปสู่การปฏิรูปพลังงานของประเทศ โดยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า นโยบายความมั่นคงด้านพลั...

ราคาน้ำมันและก๊าซภาคขนส่ง...ความสมดุลอยู่ที่ไหน

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอข้อมูลทางวิชาการเรื่อง “ราคาน้ำมันและก๊าซภาคขนส่ง...ความสมดุลอยู่ที่ไหน” โดย ดร.บุญรอด สัจจนุกุลกิจ จากบัณฑิตว...

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557 โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิกล่าวว่า ในปัจจุบันแม้จะมีการส่งเสริมงานด้านวิจัยมากขึ้น แต่จำ...

TRF Forum เรื่อง ระบบประกันภัยนาข้าวไทย สถานะ ความก้าวหน้า และประเด็นเชิงนโยบาย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. จัดเสวนา TRF Forum เรื่อง ระบบประกันภัยนาข้าวไทย สถานะ ความก้าวหน้า และประเด็นเชิงนโยบาย โดย รศ. ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ นักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ก...

รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวในการเปิดงาน "รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557" ว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคล ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จั...

ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาด เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังจะดีขึ้น

ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยสภาวะเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังว่าจะมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อความเชื...

ถนนสู่โศกนาฏกรรม MH17 ไขปมวิกฤตยูเครน-รัสเซีย

นายจิตติภัทร พูนขำ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในการเสวนาเรื่อง "ถนนสู่โศกนาฏกรรม MH17 ไขปมวิกฤตยูเครน-รัสเซีย" โดยกล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดกับเครื่องบินโดยสาร MH17 ที่ถูกยิงยิงตกโดยขีปนาวุธนั้น เกิดมาจากปัญห...

Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button