CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
คนไทยมอนิเตอร์ 2557 เสียงเยาวชนไทย

โดยนายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย กล่าวในเวทีความคิด “คนไทยมอนิเตอร์ 2557 เสียงเยาวชนไทย” ... “เข้าใจเด็กไทยวันนี้ ร่วมเปลี่ยนอนาคตสังคม” ว่า งานวิจัยคนไทยมอนิเตอร์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกลไกการรับฟังเสียงสะท้อนของคนในสั...

แถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557

ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม กล่าวถึงเรื่อง ความคาดหวังของสังคมต่อศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส ในงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557 ว่า ปัจจุบันต้องยอมรับ...

ผลการประเมินบริษัทจดทะเบียนไทยในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวถึงผลการประเมินบริษัทจดทะเบียนไทยในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นว่า ตัวชี้วัดการประเมินความคืบหน้าพบว่า จากผลสำรวจบริษัท 567 แห่ง ...

ข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองเพื่อลดปัญหา “นโยบายประชานิยม”

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI กล่าวถึงข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองเพื่อลดปัญหา “นโยบายประชานิยม” อย่างเป็นประชาธิปไตยในการสัมมนาสาธารณะเรื่อง “ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปอะไรและอย่างไร” โดยกล่า...

แถลงข่าวงาน “เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการแถลงข่าวงาน “เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014” ว่า ประเทศไทยมีการแสดงหุ่นต่างๆ มากมายทั้งมาจากวัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศที่มีการแสดงหุ่นอยู่แ...

งานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก หรือ World Stroke Day

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวในการจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก หรือ World Stroke Day ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรื...

เสวนาเรื่อง “โรคจิตเภท อยู่ร่วมกันได้”

กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข จัดเสวนาเรื่อง “โรคจิตเภท อยู่ร่วมกันได้” เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก 10 ตุลาคมของทุกปี เพื่อกระตุ้นให้สังคมเข้าใจผู้ป่วยโรคจิตเภทและเปลี่ยนทัศนคติเพื่อกาอยู่ร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น โดยนายแพทย์เจษฏา โชคดำรงกุล ...

รวมพลังไตรภาคี เพื่ออนาคตเด็กและเยาวชน

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงพันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Social Enterprise New Global Trend” ธุรกิจเพื่อสังคม กระแสใหม่ของโลก ภายในงาน “รวมพลังไตรภาคี เพื่ออนาคตเด็กและเยาวชน” ว่า ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ อุ...

เสวนาเรื่อง ปรับมุมมอง ส่องกลยุทธ์ธุรกิจยุคปฏิรูป

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวในการเสวนาเรื่อง “ปรับมุมมอง ส่องกลยุทธ์ธุรกิจยุคปฏิรูป” โดยกล่าวว่า โดยพื้นฐานภาคเอกชนไทยมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก แต่จากนี้ไปต้องปรับตั...

นิทรรศการ “ท่าเตียน กรุงเทพฯ บทที่ 1” จากเมืองท่าสู่เมืองท่องเที่ยว

นายราเมศ ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ สพร. กล่าวในการแถลงข่าวเปิดนิทรรศการ “ท่าเตียน กรุงเทพฯ บทที่ 1” จากเมืองท่าสู่เมืองท่องเที่ยว นิทรรศการแห่งบางกอกนคร ที่คนไทยควรได้ดูว่า นิทรรศการนี้เป็นการหยิบเอาประวัติ...

นโยบายเศรษฐกิจไทยภายใต้รัฐบาลใหม่ : อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ

ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงข้อเสนอแนะด้านนโยบายพลังงานในการแถลงข่าวเรื่อง ธรรมศาสตร์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม “นโยบายเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลใหม่ อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ” ว่า สิ่งที่รัฐบาลควรท...

แถลงข่าว “นิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศไทย 2”

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวถึงแนวทางปฏิรูปประเทศด้านโครงสร้างเศรษฐกิจและสวัสดิการสวัสดิการสังคมในงานแถลงข่าว “นิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศไทย 2” ว่า การปฏิรูปทางเศรษฐกิจเป็นอีกประเด็นหนึ...

เสวนา “การสูญเสียที่ดินของชาวนา ภายใต้ระบบสินเชื่อของสถาบันการเงิน”

สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาเรื่อง “การสูญเสียที่ดินของชาวนา ภายใต้ระบบสินเชื่อของสถาบันการเงิน” เพื่อนำเสนอสถานการณ์การสูญเสียที่ดินของชาวนาภายใต้ระบบสิ...

กฎอัยการศึกกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีเหมืองแร่ประเทศไทย

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลชุมชน มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายจัดแถลงข่าว “เวทีทิศทางปฏิรูปประเทศไทยครั้งที่ 3” เรื่อง “กฎอัยการศึกกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีเหมืองแร่ประเทศไ...

เรียนรู้ ร่วมสร้าง โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดอบรม “เรียนรู้ ร่วมสร้าง โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก” เพื่ออบรมนักวิชาการ นักโภชนาการ และผู้บริหารศูนย์เด็กเล็กให้สามารถพัฒนามาตรฐานระบบโภชนาการเด็กปฐมวัย โดยอาจารย์สง่า ดามาพง...

ภาพสะท้อนของเด็กและสตรีในละครโทรทัศน์ไทย

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในการเสวนาเรื่อง “ภาพสะท้อนของเด็กและสตรีในละครโทรทัศน์ไทย” ว่า สื่อโทรทัศน์โดยเฉพาะละครมีอิทธิพลมากต่อเด็ก ซึ่งเด็กในวัย 0 - 3 ปี จริงๆ แล้วยังไม่ควรให้โทรทัศน์เป็นสื่อการเรียนรู้ เพร...

จังหวะก้าวพลังงานไทย จังหวะใหม่อาเซียน

ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ กล่าวในการบรรยาย “จังหวะก้าวพลังงานไทย จังหวะใหม่อาเซียน” ว่า ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้เ...

INTERNATIONAL BANGKOK BIKE 2014
INTERNATIONAL BANGKOK BIKE 2014- วันที่ 16/09/2557

นางภัทรพร สิทธิวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. กล่าวในการแถลงข่าวงาน “INTERNATIONAL BANGKOK BIKE 2014” ว่า กระแสความนิยมการปั่นจักรยานในประเทศไทยเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ และยังมีแนว...

บรรยายพิเศษเรื่อง “ครูอาชีวศึกษา สถานะ และคุณค่าสู่การพัฒนาประเทศไทย”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคุรุสภา กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง “ครูอาชีวศึกษา สถานะ และคุณค่าสู่การพัฒนาประเทศไทย” ในการเสวนา “ทิศทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาไทยสู่อาเซียน” ว่า การปฏิรูปอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้น จำเป็น...

แผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า

สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น “แผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า” เพื่อร่วมหามาตรการรองรับเหตุไฟฟ้าด...

Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button