CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
การปฏิรูปเพื่อการพัฒนาคุณภาพพลเมืองเด็ก Gen Alpha

รศ.ดร.สุริยเดว ทรีปาติ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาคุณภาพพลเมืองเด็ก Gen Alpha (เจ็น อัลฟ่า) ว่า เด็กใน Gen Alpha คือเด็กที่เกิดหลังปี 2010 ซึ่งถือเป็นช่วงที่เ...

งาน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘”

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในการเปิดงาน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘” ว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อนำวัฒนธรรมไทยมาจัดแสดงผ่านขบวนท่องเที่ยววิถีไทยที่รวมเอาวัฒนธรรมอันดีงามของทุกภาคมารวมไว้ในขบวน ...

สกว. ไทยลงนาม MOU กับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติสิรินทร์ ประธานโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. กล่าวถึงความร่วมมือกันระหว่าง สกว. ของไทยกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ประเทศไทยสามารถนำผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศได้...

ผลประมาณการอัตราเติบโตภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2557 และคาดการณ์ปี 2558

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว “ผลประมาณการอัตราเติบโตภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2557” โดย ระบุว่า ขยายตัวประมาณร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งเกษตรกรรมหลัก ได้แก่ พืช ปศุสัตว์ ป่าไม้ โดยในส่วนการป...

สพฐ. ก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่อาเซียน

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการศึกษาไทยในการเปิดงาน “สพฐ. ก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่อาเซียน” ว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและวั...

เสวนาเรื่อง การเปลี่ยนผ่านการควบคุมกิจการของรัฐสู่การกำกับดูแลกิจการแข่งขันเสรี

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI กล่าวในการเสวนาเรื่อง “การเปลี่ยนผ่านการควบคุมกิจการของรัฐสู่การกำกับดูแลกิจการแข่งขันเสรี” ว่า การส่งเสริมการแข่งขันเสรีในกิจการสื่อสารจะทำให้โครงสร้างกา...

เสวนาสาธารณะเรื่อง บริการออนไลน์ไทยปลอดภัยแค่ไหน

นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ จากเครือข่ายพลเมืองเน็ต นำเสนอผลการวิจัยโครงการ โดยกล่าวว่า จากการสำรวจพบว่า ความปลอดภัยของเว็บไซต์หลายแห่งยังเป็นปัญหา เนื่องจากระบบการเข้ารหัสขอมูลส่วนบุคคลยังไม่ปลอดภัยเพียงพอ ในขณะที่บางเว็บไซต์ ความยา...

เสวนาเรื่อง เสนอข่าวอย่างไร ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงการเสนอข่าวโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ในการเสวนาเรื่อง "เสนอข่าวอย่างไร ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน" ว่า ต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่บ่อยครั้ง ทั้งจากเจ้าหน...

แถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการบริโภคอาหารอย่างยั่งยืนและปลอดภัย

นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กล่าวในการแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสส. สวนเงินมีมา และพันธมิตร สร้างเครือข่ายการบริโภคอาหารอย่างยั...

จุฬาฯ ลงนาม MOU สามสถาบันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข้งด้านวิชาการ

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ RIKEN และ Nanyang Technological University ในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานวิจัยด้านวิทยาศาส...

แถลงรายงาน “ทิศทางเศรษฐกิจไทย และความเชื่อมั่นการจ้างงาน ปี 2558”

ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานสายงานด้านเศรษฐกิจและการลงทุน แถลงรายงาน “ทิศทางเศรษฐกิจไทย และความเชื่อมั่นการจ้างงาน ปี 2558” ว่า จากการสำรวจของสภาองค์การนายจ้างและผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย พบว่า สภาวะด้านเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในต่าง...

บทบาท กสทช. ในการกำกับดูแลอินเตอร์เน็ต

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. กล่าวในงานเสวนา “บทบาท กสทช. ในการกำกับดูแลอินเตอร์เน็ต” ว่า บทบาทของ กสทช. ในเรื่องอินเตอร์เน็ตที่ผ่านมาคือการนำคลื่นความถี่มาให้ประชา...

เสวนาเรื่อง “สานเสวนา สานใจประชา สู่การปฏิรูปประเทศไทย”

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ประธานหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า กล่าวในการเสวนาเรื่อง “สานเสวนา สานใจประชา สู่การปฏิรูปประเทศไทย” ว่า หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขนี้ต้องการ 3 ประการด้วยกันคือ 1. สร้างสังค...

สติ๊กเกอร์ LINE ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สภากาชาดไทย และบริษัทไลน์ ประเทศไทย เผยแพร่ภาพฝีพระหัตถ์ในรูปแบบสติกเกอร์ ที่ประกอบด้วยภาพวาดทั้งหมด 16 ภาพ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลด ผ่าน...

สรรค์ศิลป์ แผ่นดินสยาม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมและภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน “สรรค์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” งานมหกรรมศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อชวนคนไทยร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเป็นการนำ...

Application สุขพอที่พ่อสอน

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำแอพพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” ว่า แอพพลิเคชั่นนี้จัดทำขึ้นโดยกระทรวง ICT ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในโอก...

สัมมนาวิชาการ “ยกเครื่องรถโดยสารสาธารณะไทย ด้วยระบบประกันภัยและการเยียวยา”

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแถลง “ข้อเสนอภาคประชาชนต่อประเด็นปัญหาด้านการชดเชยเยียวยา” ในการสัมมนาวิชาการ “ยกเครื่องรถโดยสารสาธารณะไทย ด้วยระบบประกันภัยและการเยียวยา” โดยนางสาวสวนีย์ ฉ่ำเฉลียว จากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงการณ์ข้อเสนอเชิงน...

สัมมนา “การครอบงำสื่อสาธารณะของรัฐ”

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI กล่าวในการสัมมนา “การครอบงำสื่อสาธารณะของรัฐ” ว่า ในอดีตการครอบงำสื่อสามารถทำได้ง่าย โดยเฉพาะสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ทั้งจากการให้สัมปทานและการที่ร...

เสวนา ภาษีที่ดินและมรดก: ใครมี ใครจ่าย ใครได้ประโยชน์

ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในการเสวนาเรื่อง “ภาษีที่ดินและมรดก: ใครมี ใครจ่าย ใครได้ประโยชน์” ว่า จากการสำรวจพบว่า ร้อยละ 1 ของประชากร ถือครองที่ดินที่มีโฉนดที่ดินคิดเป็นร้อยละ 23.74 ของที่ดินท...

โครงการคัดสรรหนังสือดีเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสสำหรับเด็ก วัย 9 - 12 ปี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดแถลงข่าวประกาศผล และมอบรางวัลโครงการคัดสรรหนังสือดีเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสสำหรับเด็กวัย 9 - 12 ปี โดยนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ...

Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อ
Right Button