CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
“ตรุษจีนเยาวราช 2558” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า งานเทศกาลตรุษจีนปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มะแมเบิกฟ้า เฉลิมหล้ามหามงคล พูนผลเยาวราช” โดยใช้ชื่องานว่า “ตรุษจีนเยาวราช 2558” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร...

เสวนาเรื่อง “บทบาท กสทช. ภายใต้เศรษฐกิจสังคมดิจิตอล: ร่างกฎหมายดิจิตอล ตอบโจทย์หรือไม่”

นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิจัยประจำโครงการ NBTC Policy Watch รายงานผลการศึกษาตัวอย่างจากต่างประเทศเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแล” ว่า หากมีการประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. เศรษฐกิจดิจิตอล กสทช. จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหน...

ข้อเสนอแนะต่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

ผศ.ดร.ประมวล สุธีรจารุวัฒน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าว “การยกระดับนโยบายการคมนาคมระบบรางไทยสู่วาระของชาติ พร้อมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและยุทธศา...

สถานการณ์ด้านสุขภาพพยาบาลไทย

ดร.กฤษดา แสวงดี หัวหน้าโครงการวิจัยสุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลไทย ระบุถึง “ผลวิจัยคุณภาพชีวิตพยาบาล” ว่า จากการติดตามภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของการทำงานของพยาบาล 18,765 คนทั่วประเทศ พบว่า มีปัญหาความเครียดจากการทำงานถึงร้อยละ 4...

พิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค”

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) กล่าวในพิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค และผลิตรายการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน แ...

โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ วิศิษฏ์ สิตปรีชา รองประธานกรรมการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย คนที่ 2 ระบุถึงการจัดตั้ง “โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” ว่า โครงการนี้จัดทำขึ้นเนื่องใ...

เสวนาเรื่อง “พัฒนาการมนุษย์กับความต่อเนื่องของการจัดการศึกษา”

รศ.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ อาจารย์ประจำวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุถึงการพัฒนาการศึกษาตั้งแต่วัยเด็กในเสวนาเรื่อง “พัฒนาการมนุษย์กับความต่อเนื่องของการจัดการศึกษา” ว่า จากการศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์พบว่า การวางแผนการศ...

สัมมนา “โอกาสและความท้าทายของวิศวกรไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศ”

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุถึงความสำคัญและความจำเป็นของระบบรางไทยว่า ระบบขนส่งทางรางมีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศอย่างมาก อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปัญหาที่จะเกิด นั่นคือเรื่...

เสวนา “เส้นทางเศรษฐกิจและสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และมั่งคั่ง”

ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน เมธีวิจัยอาวุโสด้านประชากรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุในการเสวนาเรื่อง “เส้นทางเศรษฐกิจและสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และมั่งคั่ง” ว่า ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเข้าสู่ Ageing So...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ ชูแผนเทคโนโลยีหนุน SMEs ปี 2558

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ระบุในการแถลงข่าวเรื่อง “กสอ. กระตุ้นเศรษฐกิจ ชูแผนเทคโนโลยีหนุน SMEs ปี 2558” ว่า กสอ. จะดำเนินมาตรการช่วยเหลือ SMEs ไทยด้วยเทคโนโลยีอย่างครบวงจร โดยเริ่มจากการสร้างเครือข่ายคว...

โครงการ Chula Engineering Innovation HUB 2015

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "Chula Engineering Innovation Hub" ว่า โครงการนี้มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม 4 ด้าน ได้แก่

ราชดำเนินเสวนา “ครองสิทธิข้ามสื่อ กับการผูกขาด ครอบงำ ข้อมูลข่าวสาร”

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สนช. ระบุถึงการครองสิทธิข้ามสื่อในราชดำเนินเสวนา “ครองสิทธิข้ามสื่อ กับการผูกขาด ครอบงำ ข้อมูลข่าวสาร” ว่า ปัจจุบันมีการครองสิทธิข้ามส...

เสวนา รู้ลึกและเข้าใจ การใช้สื่อของเด็กไทยและอาเซียน

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน จัดเสวนาเรื่อง “รู้ลึกและเข้าใจ การใช้สื่อของเด็กไทยและอาเซียน” โดยนำเสนอผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ซึ่ง ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ และ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมกา...

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กในแนวคิด “เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง”

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กในแนวคิด “เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงที่มีต่อเด็กและผ...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “ศิลปหัตถกรรมอันงดงามแห่ง โทโฮขุ ญี่ปุ่น”

ศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาศวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการจัดงาน “ศิลปหัตถกรรมอันงดงามแห่ง โทโฮขุ ญี่ปุ่น” ว่า งานนี้จัดขึ้นโดยสำนักบริหารวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ แจแปนฟาวเดชั่น กรุงเทพ เพื่อระลึกถึงโอกาสค...

ป้ายข้อมูลรถยนต์ (Eco Sticker) เพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระบุถึงการใช้ป้ายข้อมูลรถยนต์ชนิดใหม่ “อีโค สติ๊กเกอร์” ว่า ป้ายข้อมูลรถยนต์ (Eco Sticker) เป็นกลไกที่ประเทศอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำเกือบทุกประเทศนำมาใช้ในการให้ข้อเท็จจร...

เครือข่ายพลเมืองเน็ตแถลงข้อห่วงใยต่อร่างกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล

นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ตพร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชน แถลงข้อห่วงใยต่อร่างกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลโดยระบุว่า ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอลที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น ละเม...

ผลวิเคราะห์การส่งออกไทยปี 2558

ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวาณิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงผลวิเคราะห์การส่งออกไทยปี 2558 โดยระบุว่า แม้ทิศทางเศรษฐกิจโลกจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอยู่ ทำใ...

แถลงความร่วมมือ 700 องค์กร สนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายสมาพันธ์แห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวในงานแถลงความร่วมมือ 700 องค์กร สนับสนุน “พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทย” ว่า สมาพันธ์และสมาชิกรวม 649 องค์กร พร้อมด้วยเครือข...

งานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2558 และงานวันเด็กแห่งชาติ 2558

ดร. พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในพิธีเปิด “งานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2558” ว่า วิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสาขาหลักที่จำเป็นต้องใช้พัฒนาประเทศ และนโยบายของรัฐบาลก็สนับสนุนให้มีการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ให...

Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button