CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
ITD แถลงผลงานวิจัย เรื่องกลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้า

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา หรือ ITD แถลงผลงานวิจัย เรื่อง “กลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้า” เพื่อเสนอแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ให้สามารถปรับตัวเพื่อแข่งขันกา...

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนสิงหาคม 2555

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนสิงหาคม 2555 ว่า จากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปยังคงส่งผลต่อการส่งออกของไทยที่หดตัวลง ร้อยละ 6.9 แต่สภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังขยายต...

การสัมมนา เรื่อง วัฒนธรรมสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในการสัมมนา เรื่อง วัฒนธรรมสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ว่า การส่งเส...

ITD ร่วมกับ UNCTAD เปิดตัวรายงานการค้าและการพัฒนา 2012

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD ร่วมกับ ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือ UNCTAD เปิดตัวรายงานการค้าและการพัฒนา 2012 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการค้าและการพัฒนาของโลก ให้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐก...

ความคืบหน้าการยกร่างพ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ แถลงข่าวความคืบหน้าในการยกร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พุทธศักราช 2535 โดยกล่าวถึงประเด็นหลักในการแก้ไขว่า กฎหมายฉบับนี้จะเป็นการนำพระราชบัญญัติควบคุมผ...

กสทช. เปิดโครงการนำร่องเทคโนโลยีสารสนเทศ P.O.P

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดโครงการนำร่องในการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในกิจการโทรคมนาคม ในรูปแบบของการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ หร...

วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2555 รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น กล่าวว่า ปัญหาคอร์รัปชั่นถือเป็นอันตรายอย่างมากต่อประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ต้องรีบแก้ไข โดยเชื่อว่าหากคนไทยทุกคน ทุกฝ่าย รวมพลังกันต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังแ...

กระทรวงพลังงาน  แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานในรอบ 1 ปี

นายอารักษ์ ชลธานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานในรอบ 1 ปี ว่า ตามนโยบายเร่งด่วนด้านพลังงาน ถือว่าประสบความสำเร็จ ในการดูแลราคาพลังงานให้เหมาะสม และเป็นธรรม ลดปัญหาค่าครองชีพของประชาชนได้ พร้อมท...

นิทรรศการไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการ “ไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์” เพื่อแสดงศิลปะหลากหลายด้าน จากศิลปินชั้นนำของเมืองไทย และเจ้าของงานศิลปะทั้งภาครัฐและเอกชน

เสวนา

จากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ที่ยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่อง คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงจัดเสวนาเรื่อง สื่อมวลชนกับการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ขึ้น เพื่อบูรณาการวิธีแก้ปัญหาสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งพูด...

โครงการศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยี คือ คือเทคโนโลยีประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การสร้าง การสังเคราะห์วัสดุหรืออุปกรณ์ในระดับของอะตอม โมเลกุลหรือชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กในช่วงประมาณ 1 ถึง 100 นาโนเมตร ซึ่งจะส่งผลให้วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ มีหน้าที่ใหม่...

แถลงข่าว โครงการ อัจฉริยะเด็กวิทย์ คิดไกล ไปกับ วมว. ระยะที่ 2

นางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการ “อัจฉริยะเด็กวิทย์ คิดไกล ก้าวไปกับ วมว. ...

ช่วยกันเปลี่ยนนิสัยไม่ดีของคนไทยให้เป็นคนดีมีวินัย

ดอกเตอร์อเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา ที่เห็นว่าปัจจุบันสังคมไทยพัฒนาไปมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านระเบียบวินัย เช่น ความฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัด ไม่สนใจเรียน ไม่มีมารยาททางสังคม จึงอยากให้ทุกฝ่ายในสังคมหันมาร่วมมือกันจัดกิจกรรมหร...

การสนทนาสาธารณะเพื่อร่วมสร้างความเป็นธรรมเรื่อง แก๊สกับน้ำมัน ทำไมถึงแพง

หม่อมหลวง กรกสิวัฒน์ เกษมศรี อนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงาน กล่าว ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้ราคาพลังงานในประเทศไทยมีราคาแพงว่า เกิดจากการกำหนดราคาพลังงานไม่ตรงตามราคาที่แท้จริง เป็นผลมาจากการกำหนดกลไกตลาดที่ถูกผูกขาด โด...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 1 โดยเป็นหลักสูตรที่น้อมนำเอาแนวพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย มาปรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

โครงการแก่งจันทร์โมเดล นวัตกรรมแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

แก่งจันทร์โมเดล เป็นการรวมตัวกันขอ โรงเรียน 4 แห่งที่ใกล้เคียงรวมเป็นศูนย์เครือข่าย เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนที่ดีขึ้น โรงเรียนในกลุ่มแก่งจันทร์โมเดลได้แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 4 กลุ่มคือ โรงเรียนบ้านนาโม้ สอนชั้นอนุบาล...

ผลวิจัยพบสารปรอทระดับสูงในครีมหน้าขาวกว่า 10 ชนิด

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงผลการศึกษาและสุ่มตรวจการปนเปื้อนของสารปรอทในครีมหน้าขาวทั้งหมด 47 ชนิด พบว่ามีครีมหน้าขาว 10 ชนิด ที่มีสารปรอทปนเปื้อนในอัตราส่วนที่สูงเกินมาตรฐานไปมาก มีข้อมูลบนฉลากไม่ครบถ้วนหรือปิดบังข้อมูลที่แท้จริง รวม...

แถลงข่าว ประชุมวิชาการเรื่อง การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ

นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว ในการแถลงข่าวการประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 เรื่อง การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ เพื่อแก้ปัญหาการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ว...

ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2555

นายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย และแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลัง ว่า ภาพรวมการส่งออกอุตสาหกรรมไฟฟ้าของไทยในไตรมาสที่ 2 เป็นปรับตัวเป็นบวก แต่ยังคงต้...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์แบบสามมิติ แห่งแรกในอาเซียน

ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการเปิด พิพิธภัณฑ์ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า พิพิธภัณฑ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องของกายวิภาค หรื...

Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button