CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
นักวิชาการที่เกี่ยวข้องเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องกรณี TGT ออกมารับผิดชอบ

จากกรณีที่รายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง เผยแพร่ภาพของ “คนที่มีความต้องการพิเศษ” และได้รับการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดอคติ และการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวาง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์...

กอสส.พบสื่อมวลชน พร้อมขอให้ภาครัฐให้สนับสนุนการทำงานมากกว่านี้

องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ กอสส. เป็นหน่วยงานอิสระ ที่เกิดขึ้นตามมาตราที่ 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญปี 2550 มีหน้าที่รวบรวมความเห็นของประชาชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการที่อาจจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธร...

จุฬาฯ เปิดโครงการอุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ “จุฬาฯ รักษ์โลก” 2556

โครงการ “รณรงค์ใช้จักรยานลดภาวะโลกร้อน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ “จุฬาฯ รักษ์โลก” ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ บุคลากร และนิสิต ร่วมกั...

การประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 37 “แรกรถ แรกรัก”

นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย กล่าว ว่าการประกวดรถโบราณ ครั้งนี้ เป็นงานระดับประเทศที่จัดขึ้นเพียงปีละครั้ง และยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาพันธ์รถโบราณโลก ซึ่งรถโบราณ รถคลาสสิค และรถจักรยานโบราณ ที่จะเข้ามาป...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศ นิสิตใหม่พร้อมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธาน

INET Bangkok การพัฒนาอินเตอร์เน็ตไทยสู่ตลาดโลก

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ ICT และหน่วยงานพันธมิตรแถลงข่าวการจัดงาน INET Bangkok 2013 เพื่อเป็นเวทีเสวนาวิชาการ ในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาทของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ส...

เสวนา “วิกฤต โอกาส ความเชื่อมั่น กองทุนส่งเสริมการประกันภัย”

กระทรวงการคลัง ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ จัดเสวนาเรื่อง “วิกฤต โอกาส และความเชื่อมั่น : กองทุนส่งเสริมการประกันภัย” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องของการประกันภัยพิบัติ อีกทั้งยังเป็นการย้ำให้เห...

นักวิชาการท้วงงบจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน วอนรัฐคิดให้ดีก่อน

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ร่วมกับองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชั่นประเทศไทย จัดการประชุมเรื่อง “งบน้ำเพื่อชีวิต ขอร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ” เพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอรายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริงของโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ที่...

นักวิชาการชูข้อเสนอการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต้านนโยบายยุบโรงเรียน

จากนโยบายของนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ที่สั่งให้ยุบโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 17,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และยังเป็นการประหยัดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. นั้น นายชั...

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ห่วง ค่าเงินบาทยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนสูง

คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดงานสัมมนาโฟกัสกรุ๊ป เรื่อง “ทิศทางค่าเงินบาทกับมาตรการลดผลกระทบในเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคการผลิต” เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางค่าเงินบาท และหาแนวทางในการ...

เวทีระดมความคิดเห็น “ทิศทางสื่อไทย ใส่ใจความซื่อตรง”

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับองค์กรด้านสื่อ 19 องค์กร จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงของเครือข่ายองค์กรด้านสื่อ เรื่อง “ทิศทางสื่อไทย ใส่ใจความซื่อตรง” โดยนายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมสิท...

สสส.จัด “โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา” ปี 2

จากความสำเร็จของโครงการอ่านสร้างสุข ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ที่ช่วยให้ทั้งเด็กและเยาวชน หันมาสนใจการอ่านมากขึ้นนั้น ทำให้ สสส . ร่วมกับอีก 4 องค์กรหลัก จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในชื่อ “โครงการอ่านสร...

ZenzE นวัตกรรมเชิงสังคมช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาต และกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ZenzE เป็นระบบเทคโนโลยีติดตามดวงตา โดยจะตรวจจับการกระพริบตาของผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยกระพริบตาสองครั้ง จะให้ผลเท่ากับการกดปุ่ม ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะทำให้ผู้ที่เป็นอัมพาต และกล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถสื่อสารข้อความ หรือบอกกล่าวความต้องการแก่ญ...

เครือข่ายรณรงค์เพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมกันปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่

นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส นายกแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมกันปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่ โดยกล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปีนี้ กระทรวงสาธารณะสุขได้กำหนดคำขวัญเป็นภาษาไ...

นิสิตเก่าจุฬารุ่น 2506 แถลงข่าวงาน 50 ปีร้อยใจจุฬาฯ 06

นิสิตเก่าจุฬารุ่น 2506 จัดแถลงข่าวการจัดงาน “50ปี ร้อยใจจุฬาฯ 06” ซึ่งเป็นการรวมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี 2506 เพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุน จุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำห...

สสส จัดโครงการ “อำเภอสร้างสุข” ดึง 3G มาพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดแถลงข่าวโครงการ “อำเภอสร้างสุข” ซึ่งเป็นโครงการที่นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น 3G และระบบการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ มาใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลระบบบริการสุขภาพ โดยเริ่มจากอำเภอสารภี จั...

สองปี คปก.กับการปฏิรูปกฎหมาย สร้างความเป็นธรรม ขจัดความเหลื่อมล้ำ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย หรือ คปก.จัดเสวนาเรื่อง “สองปี กับการปฏิรูปกฎหมาย สร้างความเป็นธรรม ขจัดความเหลื่อมล้ำ” ซึ่งศาสตราจารย์คณิต ณ นคร ประธาน คปก. กล่าวว่า การจัดเสวนาในครั้งนี้ก็เพื่อนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมาย โดยการปฏิ...

เปิดตัวการ์ตูนธรรมะ “สงสัยมั๊ย? ธรรมะ พุทธทาส ฉบับ เช่นนั้นเอง”

สำนักพิมพ์ A Think Book เปิดตัวหนังสือการ์ตูนธรรมะ เรื่อง “สงสัยมั๊ย? ธรรมะ พุทธทาส ฉบับ เช่นนั้นเอง” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ธรรม และแรงบันดาลใจจากคำสอนของท่านพุทธทาส อินทะปัญโญ ออกมาเป็นหนังสือในรูปแบบการ์ตูนธรรมะแนวใหม่ โดยหวังให้ค...

เสวนา TDRI “เงินกู้สองล้านล้านบาท ลงทุนอย่างไรให้โปร่งใส”

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เงินกู้สองล้านล้านบาท นโยบายของรัฐและข้อเสนอต่อบทบาทของประชาสังคม” ว่า โครงการนี้ไม่ได้เพิ่งจะจัดทำขึ้น แต่เป็นโครงการระยะยาว เป็นยุทธศาสตร์ชาติที่มีการคิ...

ประชุมเสวนานำเสนอจรรยาบรรณกิจการโทรทัศน์และกลไก Self Regulation

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. จัดเวที “ประชุมเสวนาเพื่อนำเสนอจรรณยาบรรณในกิจการโทรทัศน์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องกลไก Self Censorship และ Self Refulation” โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี...

Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button