CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
เสวนา “ก้าวต่อไปทีวีไทย ในยุคดิจิตอล“

บริษัท อสมท จำกัด มหาชน จัดเสวนาในหัวข้อ " ก้าวต่อไปทีวีไทย ในยุคดิจิตอล" เพื่ออภิปรายถึงข้อดี ข้อเสียของการเปลี่ยนผ่านระบบออกอากาศจากอนาล็อก เป็นดิจิตอล และยังเป็นการเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ด้วย

องคมนตรีชี้ว่า สังคมไทยต้องการคนดีมาก่อนคนเก่ง เพื่อแก้ปัญหาในสังคมไทย

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความซื่อตรง ทางรอดประเทศไทย” ในพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 6 โดยได้กล่าวว่า การปลูกฝังคุณธรรมต้องเริ่มต้นจากโรงเรียน ครู อาจารย์ ต้องเป็นแบบย่างที่ดี...

เสวนา “ทวยเทพ และหมู่มาร ดาบสองคมของโซเชียลเน็ตเวิร์ค”

สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ จัดเสวนาภายใต้โครงการ “วาระดิจิทัล รู้ทันโลก ร่วมเปิดไทย ครั้งที่ 9” ในหัวข้อ “Digital Agenda Thailand : Of Good an...

35 หน่วยราชการร่วมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ว่า ปัญหาการทุจริตถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ และมีมานานในสังคมไทย โดยแนวโน้มดัชนีการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ล่าสุดจากผลสำรวจปี 2555 ...

องคมนตรีแนะว่า การอ่านหนังสือจะช่วยปลูกฝังเยาวชนไทยให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี กล่าวในงานแถลงข่าว “เทศกาลหนังสือ ครอบครัวนักอ่าน” ปีที่ 2 ที่จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม โดยอย่างยิ่งก...

เสวนาเรื่อง ประโยชน์สาธารณะจากการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการทีวีดิจิตอล

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิทธิและเสรีภาพ ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาเรื่อง ประโยชน์สาธารณะจากการจัด...

บางจากจัดกิจกรรม “บางจากปันน้ำใจ คนไทยรักษ์โลกอย่างยั่งยืนปี 2”

กรมธนารักษ์ ร่วมกับบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด มหาชน จัดกิจกรรม”ปันน้ำใจ คนไทยรักษ์โลกอย่างยั่งยืน ปี 2” โดยโครงการนี้จะรับซื้อน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเพื่อนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซล และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม นอกจากนั...

สพฐ.จัดโครงการ “โพธิสัตว์น้อยปี 4 ลูกชวนพ่อแม่เลิกเหล้า”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดงาน “โพธิสัตว์น้อยปี 4 ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” เพื่อให้เด...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานสัปดาห์อาเซียน เสวนาอาเซียนในกระแสโลก

ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัปดาห์จุฬาฯอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กรกฎาคมนี้ ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์อาเซียนของภาครัฐในกระแสโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง” โดยนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน กระท...

กระทรวงศึกษาฯ ประกาศนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาเร่งด่วน

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบาย “ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของไทยในทุกระดับ ให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยนายจาตุรนต์กล่าวว่า จากผลการประเมินการทดสอบ PISA ทั้งด...

งานเสวนา ทิศทางสื่อไทยในกระแส AEC

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร หรือ มศว. จัดเสวนาพิเศษเรื่อง "ทิศทางสื่อไทยในกระแส AEC" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และเพื่อเป็นแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเตรียมพร้อมการก้า...

คปก.พิจารณาร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องสิทธิของแรงงานประมงทะเล

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม คณะอนุกรรมการปฎิรูปกฎหมายด้านแรงงาน จัดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในประมงทะเล เพื่อพิจารณา ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครอ...

เสวนาเรื่อง รอบปีกับภาคี กรรมาธิการทำอะไรให้กับประชาชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา จัดเสวนาเรื่อง รอบปีกับภาคี กรรมาธิการทำอะไรให้กับประชาชน เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีของคณะกรรมาธิการสิทธิ์ และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานระยะต่อไป รวมถึงแลกเปลี่ยน...

แถลงข่าวงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิตอล หรือ ไทยเบ็ก 2013

นายสุระ เกนทะนะศิล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัดมหาชน กล่าวถึงการเตรียมพร้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านระบบออกอากาศภาคพื้นดินจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ในการแถลงข่าวงาน สัมมนาวิชาการและนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิตอล หรือ ไทยเบ็ก 20...

ICT เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2556 ซึ่งสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 23,907 คน โดยผลสำรวจได้กล่าวว่า ร้อย...

นักวิชาการด้านวิศวกรรมยื่นข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการ โครงการบริหารจัดการน้ำ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนา “ขั้นตอนที่ถูกต้องทางวิศวกรรมและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำ” เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของนักวิชาการด้านวิศวกรรม ในการปรับปรุงโครงการบริหารจัดการน้ำสาม...

นักวิชาการ TDRI ชี้ ระบบหลักประกันสุขภาพไทยต้องไม่ลดงบ และต้องเพิ่มมาตรฐานด้านการรักษา

สถาบันเพื่อการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI จัดเสวนาสาธารณะเรื่อง “คิดใหม่ระบบหลักประกันสุขภาพไทย” เพื่ออภิปรายถึงปัญหาของระบบหลักประกันสุขภาพของไทย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา

โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม เผยผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ผู้ให้บริการ 3G ลดราคาลงไม่ถึงร้อยละ 15 ตามที่ กสทช. กำหนด

ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล นักวิจัยประจำโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม เปิดเผยผลการศึกษาจากกรณีนี้ว่า การลดราคาค่าบริการลงนั้นมีเพียง แพคเกจของดีแท็ค ที่ลดราคาลงร้อยละ 17.7 ขณะที่ ค่าบริการแบบแพคเกจของเอไอเอส และทรูมูฟ ลดลงเพียง ร้อย...

NBTC Policy Watch ชี้ มาตรการขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz ละเมิดกฎหมาย และเป็นการเยียวยาผู้ประกอบการมากกว่าผู้บริโภค

NBTC Policy Watch หรือโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม แถลงรายงานการศึกษาในห้อข้อ “ขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz : เพื่อผู้บริโภคหรือเพื่อใคร“ โดยนายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิจัยประจำโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม ได้เปิด...

หอการค้าไทย เผยผลสำรวจประชาชนกับการรับรู้ด้านคอร์รัปชั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงผลการสำรวจเรื่อง "ทัศนะต่อความวิตกกังวลในการคอรัปชั่นโครงการของรัฐ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ามีการทุจริตคอรัปชั่นในประเท...

Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button