CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
นายกสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์ชี้ว่า การทำโพลต้องอิงข้อเท็จจริงและต้องมีมาตรฐาน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน จัดการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการศึกษาและสังคม โดยดอกเตอร์ศ...

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี 5

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี 5 ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กไทย ด้วยแนวคิด "เล่า อ่าน เล่น เครื่องมือ...

นักวิชาการชี้ว่า พบสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในสีน้ำมันทาอาคาร

มูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมกับเครือข่ายด้านสุขภาพ จัดงานแถลงข่าวผลการทดสอบสารตะกั่วในสีน้ำมัน ทาอาคารและในเด็ก พร้อมสัมมนาเรื่อง สีปลอดสารตะกั่ว เพื่อให้ผลการศึกษาวิจัย นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของประเทศ โดยผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 7...

ประชุมยกร่าง แผนการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า แผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับผลของการประชุมเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล โดยเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น...

ประชุมเรื่อง ทุนไทย ไฟฟ้าพม่า จริยธรรมสังคมกับความรับผิดชอบ

โครงการฟื้นฟูนิเวศในลุ่มแม่น้ำโขง จัดการประชุมเรื่อง ทุนไทย ไฟฟ้าพม่า จริยธรรมสังคมกับความรับผิดชอบ โดยยกตัวอย่างกรณีการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับพม่าเป็นกรณีตัวอย่าง โดยนายมนตรี จันทวงศ์ จากโครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง กล่าวว่า...

กสทช. สัมมนาเรื่อง การส่งเสริมการรวมกลุ่ม  การจัดทำจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองของสื่อในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การจัดทำจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองของสื่อในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อจา...

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ฉบับประชาชนเข้าชื่อ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรน้ำ และภาคีเครือจ่าย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ฉบับประชาชนเข้าชื่อ เพื่อระดมความคิดเห็นจากประชาชนและนักวิชาการในการจัดทำร่าง...

AIS จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และสถานการณ์น้ำทะเลบริเวณอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี

บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน หรือ เอไอเอส จัดโครงการนำเยาวชน 110 คน จาก 22 โรงเรียน เข้าค่ายอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และบริเวณอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี เพื่อ...

การเปิดโครงการ วีรันดา เรสสิเดนท์ พัทยา และทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในพัทยา

นายวีรวัฒน์ องวาสิฏฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าวในงานแถลงข่าว การเปิดโครงการ วีรันดา เรสสิเดนท์ พัทยา ว่า สาเหตุที่เลือกพัทยาเป็นยุทธศาสตร์ในการเปิดรีสอร์ท เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตในพัทยาสูง มีสถา...

Sustainable Marketing Toward AEC เจาะลึกธุรกิจ อาร์ต แฟชั่น และเอนเตอร์เทนเม้นท์

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาเรื่อง “ซัสเทนเอเบิ้ล มาร์เก็ตติ้ง ทูวาร์ด AEC เจาะลึกธุรกิจ อาร์ต แฟชั่น และเอนเตอร์เทนเม้นท์“ เพื่ออภิปรายถึงโอกาสทางธุรกิจ และการค้าเมื่อไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษ...

สัมมนาวิชาการเรื่อง

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมและการจัดการน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "แนวคิดการพัฒนาโครงสร้างศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ" เพื่อนำผลจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบ...

เคล็ดไม่ลับ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 57

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง เคล็ดไม่ลับ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 57 เพื่ออภิปรายแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในปี 2557 โดยดอกเตอร์ณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และสมาชิกวุ...

ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กในสถานกักกันแรงงานต่างด้าว

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ กล่าวในการแถลงข่าวในหัวข้อ “เปิดข้อมูลชะตากรรมเด็กในสถานกักตัวแรงงานต่างด้าว กับการจัดการของรัฐไทย : ควรผลักดันหร...

คอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุม รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา สู่สถานศึกษา เพื่อนำองค์ความรู้และทฤษฏี "คอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม" หรือ "การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา"...

ผ่าแผน กบอ.เวทีบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์หรือประชาพิจารณ์

สภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ร่งมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดเวทีเสวนาเรื่อง ผ่าแผน กบอ.เวทีบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์หรือประชาพิจารณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสังคมและสะท้อนความคิดเห็นในกรณีนี้สู่หน่วยงานภ...

พลังสื่อ กับการสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมในสังคมไทย

ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน จัดกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม และเสวนาเรื่อง "พลังสื่อ กับการสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมในสังคมไทย" เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมผ่านสื่อสารมวลชน ที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างคุณธรรมในสังคม โดยศาสตราจารย์กิต...

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนลงนาม MOU ระบบโซล่าร์รูปท็อป กับ กฟภ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาของหน่วยงานรับทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 25 เมกะวัตต์ต่อปี และจะช...

สัมมนาเรื่อง การส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตและเกมส์เชิงบวก สำหรับเด็กและเยาวชน

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตและเกมส์เชิงบวก สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเผยแพร่โปรแกรมป้องกันเด็กติดเกมส์เชิงบวก พร้อมทั้งทำความเข้าใจให้กับผู้ปกค...

ระบบก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูป ช่วยแก้ปัญหาขาดแรงงานได้จริงหรือ

นายอิสระ บุญยัง อดีตนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ที่ขาดแคลนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ภายในการสัมมนาเรื่อง “พรีแฟบ ทางออกการก่อสร้างในยุควิกฤตแรงงาน” ที่จัดโดยธนาคารเกียรตินาคิน ว่า ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอ...

ปัญหาคลื่นวิทยุชุมชนกับความปลอดภัยการจราจรทางอากาศ

คณะกรรมการคมนาคม วุฒิสภา จัดเสวนาเรื่อง “ปัญหาคลื่นวิทยุชุมชนกับความปลอดภัยการจราจรทางอากาศ” เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาคลื่นความถี่วิทยุชุมชนรบกวนคลื่นวิทยุ ที่ใช้งานด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ และกระทบต่อความปลอดภัยทางอากาศ โดยนาวาอ...

Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button